Práve sa nachádzate sa na e-shope FADE.SK
Nachádzate sa na e-shope FADE.SK
Prepnúť a nakupovať na FADE.CZ

Obchodné podmienky

NA PREDAJ TOVARU PROSTREDNÍCTVOM ON-LINE OBCHODU UMIESTENÉHO NA INTERNETOVEJ ADRESE WWW.FADE.SK

Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.6.2020

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Prodes Praha s.r.o., Drtinova 1109/12 150 00 Praha 5, (ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzavretá medzi predávajúcim a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.fade.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.fade.sk (ďalej len „webová stránka“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Ustanovenia odchýlené od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchýlené zjednanie v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmito ustanoveniami nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Pre jednotlivé kúpne zmluvy je rozhodujúce vždy znenie obchodných podmienok účinné ku dňu odoslania objednávky kupujúceho. Aktuálne obchodné podmienky sú dostupné na webovej stránke www.fade.sk a kupujúcim je k nim umožnený opakovaný prístup. Staršie verzie obchodných podmienok budú kupujúcemu na vyžiadanie zaslané v elektronickej podobe e-mailom.

UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Webové rozhranie umožňuje aj nákup bez registrácie a je teda na zvážení kupujúceho či sa bude registrovať alebo nie. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet dlhodobo nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to hlavne z ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim k predaju, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohoto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné, nie sú ponukou v zmysle paragrafu ústavy § 3 zákona č. 102/2014 Z.z občianskeho zákonníka, a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru.

Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

§ objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

§ spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru

§ informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Záväzne objednať“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácii), čím je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to hlavne s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú špecifikované v rámci obchodných podmienok (hlavne čl. 3).

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

§ v hotovosti alebo platobnou kartou v daných prevádzkach predávajúceho

§ v hotovosti alebo platobnou kartou na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke, prostredníctvom zmluvného prepravcu

§ bezhotovostne platobnou kartou cez zabezpečenú platobnú bránu Uni Credit Bank a.s.

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Pokiaľ nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Pokiaľ nedôjde k úhrade do 3 pracovných dní, je predávajúci oprávnený túto kúpnu zmluvu zrušiť. Zrušenie kúpnej zmluvy musí byť písomné elektronickou poštou na mailovou adresu, ktorú uviedol kupujúci v objednávkovom formulári.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať.

Pokiaľ je to v obchodnom styku obvyklé alebo pokiaľ je tak stanovené všeobecnými záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb prevádzaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ju v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zostarnutiu tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (napr. spodnú bielizeň, tzv. body, alebo plavky). Ďalej dodávky zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil spotrebiteľ ich originálny obal.

Pokiaľ sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením zákona č. 102/2014 Z. z. občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne odoslané do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu elektronickej pošty. predávajúceho reklamacie@fade.sk

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu odoslaný do 14-tich dní odo dňa odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru v zákonnej lehote hradí kupujúci. Pre vrátenie tovaru je kupujúci povinný použiť „Formulár pre vrátenie tovaru“, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok a je k dispozícii TU. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebený a pokiaľ je to možné, v pôvodnom obale s originálnymi visačkami výrobcu. V prípade nedodržania týchto podmienok je predávajúci oprávnený uplatniť nárok podľa článku 5.6. týchto obchodných podmienok

V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený previesť preskúmanie vráteného tovaru, hlavne za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný.

V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu kupujúcemu najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa vrátenia tovaru, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

Kupujúci berie na vedomie, že pokiaľ tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný či čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknutej za podmienok stanovených v občianskom zákonníku. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny v primeranej výške.

PREPRAVA A DODANIE TOVARU

Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve ustanovené inak. Tovar je doručovaný len v rámci SR. Predávajúci môže kupujúcemu ponúknuť viac spôsobov doručenia, v tom prípade sa predávajúci riadi spôsobom doručenia tovaru zvoleným kupujúcim v objednávkovom formulári.

Pokiaľ je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. V prípade osobného odberu v prevádzke predávajúceho je kupujúci povinný si tovar prevziať do 5-tich pracovných dní. Po uplynutí tejto doby je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek vád to neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadne porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad.

Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi, hlavne v súlade s príslušnými ustanoveniami z.č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, z.č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, z.č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, a hlavne, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi uvádzanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je k tomu zodpovedajúcemu množstvu, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho podľa §-u 619 a nasl. Občianskeho zákonníka a súčasne príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa občianskeho zákonníka. Pokiaľ nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia alebo o veci použité, zodpovedá predávajúcí za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záruka sa nevzťahuje na znížení životnosti tovaru či vady tovaru vzniknuté nevhodným používaním, nesprávnou či nedostatočnou údržbou (napr. v dôsledku nevhodne zvolenej veľkosti, používania nevhodných deodorantov, nadmernej potivosti, nadmerného trenia odevných súčastí v dôsledku telesných proporcií užívateľa, kontaktu tovaru s predmetmi s ostrými hranami ako napr. hodinky či ťažké predmety vo vreckách atď.). Pri údržbe tovaru je potrebné dodržiavať vhodné postupy podľa symbolov uvedených na vnútornej etikete tovaru. Pri intenzívnom či nevhodnom používaní alebo nedostatočnej či nesprávnej údržbe nemusí životnosť tovaru zodpovedať obvyklej dobe jeho životnosti.

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Kupujúci získava vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru)sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku užitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH INFORMÁCIÍ

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná v súlade s príslušnými právnymi predpismi, hlavne nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU č 2016/679 zo dňa 27.04.2016 a zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracováva nasledujúce osobné údaje kupujúceho: meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“), ktoré mu kupujúci odošle. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho za účelom splnenia záväzkov z uzatvorenej kúpnej zmluvy (evidencie objednávky, dodania tovaru), k plneniu zákonných povinností predávajúceho pri vedení účtovnej a daňovej evidencie (v oblasti daní a účtovníctva) a pre účely ochrany práv a oprávnených záujmov predávajúceho (vymáhanie nárokov zo zmluvy). Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov k vyššie uvedeným účelom sa nevyžaduje. So súhlasom kupujúceho využíva predávajúci osobné údaje kupujúceho k zasielaniu obchodných a marketingových informácií.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke prevedenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu ako spracovateľa. S výnimkou osôb dopravujúcich tovar a osôb zaisťujúcich marketingové akcie predávajúceho nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

Osobné údaje budú spracovávané po dobu nevyhnutnú k zaisteniu vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenej kúpnej zmluvy, pre účely zasielania obchodných informácií po dobu neurčitú (do doby odhlásenia sa zo zasielania obchodných informácií). Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačovej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci má právo na prístup ku svojím osobným údajom a na opravu nesprávnych, neúplných či neaktuálnych osobných údajov. Kupujúci má právo domáhať sa po predávajúcom vysvetlenia, pokiaľ sa domnieva, že jeho osobné údaje sú spracovávané v rozpore so zákonom či ochranou jeho osobného života, a pokiaľ sa táto domnienka ukáže ako dôvodná, je kupujúci oprávnený domáhať sa nápravy závadného stavu. Hlavne sa môže jednať o blokovanie, prevedenie opravy, doplnenie, výmaz osobných údajov či obmedzenie spracovania osobných údajov. Pokiaľ je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná oprávnenou, predávajúci odstráni neodkladne závadný stav. Pokiaľ nevyhovie predávajúci žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

Podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov poskytne predávajúci kupujúcemu na vyžiadanie prostredníctvom e-mailovej adresy info@fade.sk. Rovnakým spôsobom je kupujúci oprávnený uplatniť si u predávajúceho aj všetky práva týkajúce sa spracovania osobných údajov.

Pokiaľ požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu dať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

Kupujúci môže kedykoľvek vyjadriť nesúhlas so zasielaním obchodných informácií predávajúceho, a to písomným oznámením zaslaným predávajúcemu e-mailom či poštou.

10.DORUČOVANIE

Pokiaľ nebude dohodnuté inak, kompletná korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte.

Správa je doručená:

§ v prípade doručovania elektronickou poštou okamžikom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,

§ v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,

§ v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odopretím prevzatia zásielky, pokiaľ odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená zaňho zásielku prevziať) zásielku prevziať,

§ v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a daní výzvy adresátovi k prevzatiu uloženej zásielky, pokiaľ dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to i v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

11. MIMOSÚDNE VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ SPOTREBITEĽOV

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov (t.j. hlavne sporov súvisiacich s kúpnou zmluvou) je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, so sídlom P.O.BOX 29, Bajkalská 21/A, 827099 Bratislava. Spotrebiteľ môže využiť rovnako platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Pokiaľ vzťah súvisiaci s užitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, tak strany zjednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoleniu. Živnostenskú kontrolu prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

Pokiaľ je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Kontaktné údaje predávajúceho: Prodes Praha s.r.o., Drtinova 1109/12 150 00 Praha 5 adresa elektronickej pošty info@fade.sk.

Kategórie
Práve sa nachádzate sa na e-shope FADE.SK
Nachádzate sa na e-shope FADE.SK
Prepnúť a nakupovať na FADE.CZ